Podmienky používania

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Zábavný webový portál www.pauza.sk (ďalej len „Stránka“) je verejný online portál poskytujúci osobám (ďalej len „užívateľ“) možnosť pozerať zábavné videá, filmové a herné trailery; pozerať obrázky; hrať online hry; vytvárať si vlastný profil registráciou na Stránke; hodnotiť jednotlivé články (obrázky, videá, hry); pridávať jednotlivé články do zoznamu Obľúbených; pridávať komentáre k jednotlivým článkom (ďalej spolu aj ako „Služby“).

Služby sú na Stránke poskytované užívateľom na nekomerčné účely a zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať poskytovať, pozastaviť a ukončiť poskytovanie jednotlivých Služieb kedykoľvek na základe vlastného uváženia.

Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránku obsah, t.j. videá, obrázky, hry alebo iné prvky od dodávateľov, fyzických aj právnických osôb. Ak zistíte, že zaradením niektorého z vyššie uvedených prvkov na Stránku môže dôjsť alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, kontaktujte Prevádzkovateľa na [email protected].

 

II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

 

Registrácia užívateľa na Stránke nie je povinná. Užívateľ sa zaregistruje na stránke vyplnením registračného formulára, v ktorom si zvolí prihlasovacie meno, heslo, pohlavie a zároveň uvedie svoju emailovú adresu. Na emailovú adresu uvedenú užívateľom zašle prevádzkovateľ odkaz pre dokončenie registrácie. Do 72 hodín od registrácie je užívateľ povinný dokončiť registráciu potvrdením daného odkazu. Ak do 72 hodín užívateľ odkaz nepotvrdí, jeho registrácia bude automaticky zmazaná.

E-mailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a užívateľ zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informačných a reklamných e-mailov o produktoch a službách užívateľa.

Užívateľ, ktorý si neželá zasielanie informačných a reklamných emailov, môže svoj súhlas odvolať emailom na [email protected]. Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie a ukončenie zasielania reklamných emailov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o užívateľovi tretím osobám bez výslovného súhlasu užívateľa.

Za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla užívateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú stratou prihlasovacích údajov užívateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

 

Užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie emailom na [email protected]. Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie . V prípade zrušenia registrácie je prevádzkovateľ oprávnený vymazať celý obsah profilu užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na stránke po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača, emailovú adresu a časy prístupov užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na Stránke zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad komentáre k článkom a ďalšie).

 

IV. SÚKROMIE UŽÍVATEĽA

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje užívateľa žiadnej tretej osobe. Údajmi užívateľa sa na účely týchto podmienok rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom alebo nie sú inak zdieľané ako napr. adresa elektronickej pošty, prihlasovacie heslo na Stránku a IP adresa počítača. Časy prístupov užívateľa a prihlasovacie meno, pod ktorým vystupuje užívateľ na Stránke, sa nepovažujú za údaj užívateľa, ktorý nemá byť sprístupnený.

 

V. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 

Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na Stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu

- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav

- odosielať príspevky s erotickým obsahom

- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe

       

Užívateľ nemôže brániť v diskusii na Stránke ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať ani obťažovať ostatných užívateľov.

Užívateľ nemá za jeho tipy na príspevky zverejnené na Stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na Stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Stránke ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov alebo iné osoby.

Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nemôže na Stránke propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k prevádzkova­teľovi.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 

Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na Stránke okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie na Stránke.

Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na stránke.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na stránke na dobu určitú alebo neurčitú alebo ukončiť poskytovanie Služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek meniť.

Užívateľ je pri využívaní Služieb na Stránke povinný dodržiavať právne predpisy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Tieto všeobecné podmienky používania www.pauza.sk upravujú podmienky využívania Služby na stránke www.pauza.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok ako aj ich aktuálne znenie bude zverejnené na internetovej stránke www.pauza.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Stránky a poskytovanie Služieb na Stránke. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Stránky a jej Služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2013.